Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řád

Vnitřní řád ZKO Klecany – Kasárna č. 1008

 

Vnitřní řád je závazný pro všechny členy ZKO a psovody cvičící v prostoru cvičiště, i pro případné návštěvníky cvičiště.

1.      Každý psovod a člen ZKO se seznámí s vnitřním řádem ZKO a bude se řídit jeho ustanoveními.

2.      Na cvičiště dochází každý pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci, je v dobrém zdravotním stavu a řádně upraven. Psi na cvičišti musí mít platné očkovaní proti vzteklině, parvoviroze a psince (při první návštěvě cvičiště je psovod povinen přinést k nahlédnutí očkovací průkaz psa).

3.      Každý psovod zodpovídá za svého psa. Před vstupem do areálu musí být pes vyvenčen. Na cvičišti udržujeme pořádek a po svých psech si uklízíme!

4.      Při vstupu na cvičiště musí být pes na vodítku.

5.      Společné výcviky mají charakter tréninku s určeným začátkem cvičební doby, proto povinností psovoda je dodržovat cvičební dobu, zejména zahájení výcviku.

6.      Při výcviku psů se nesmí používat metody, které u psů vzbuzují nadměrný strach, úzkost či bolest a mohly by být posuzovány jako týrání zvířat.

7.      Psovod odpovídá za škody způsobené psem, kterého vede na výcviku.

8.      Každý člen ZKO, hostující člen i účastník kurzu plní po celou dobu výcviku pokyny výcvikáře, případně figuranta.

9.      Každý účastník výcviku je povinen být ukázněný při jednání s ostatními účastníky výcviku.

10.   Před a během výcviku (příp. závodů a jiných akcí, pořádaných ZKO) je zakázáno požívat jakékoli alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

11.   V průběhu výcviku jsou na ploše pouze psovodi s cvičícími psy.  Pokud výcvikář nebo figurant provádí výcvik, necvičící psi jsou uvázáni v dostatečné vzdálenosti od cvičícího prostoru i od překážek nebo jsou v odkládacích boxech! Na cvičišti se psi nepohybují na volno bez dozoru! To znamená, že na cvičišti jsou pouze psi, kteří cvičí, ostatní jsou mimo cvičící prostor v místě úvazů, případně odkládacích kotců!

12.   Používání náhubku není povinné, je ale doporučeno v případě dospělých psů ve výcviku. Pokud jakýkoli pes vykazuje známky agresivity, případně hrozí nezvládnutí psa psovodem, může být psovodu tato povinnost uložena vedoucím výcvikového dne, případně členem výboru ZKO.

13.   Háravé feny jsou z výcviku vyloučeny.

14.   Z výcviku mohou být vyloučeni velmi agresivní psi, kteří nejsou schopni výcviku (posoudí vždy výcvikář).

15.   Každému psovodu a členu ZKO je doporučeno sledovat webové stránky (www.zkoklecany.wbs.cz), kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v ZKO, připravované akce, doba výcviku.

16.   Využívání cvičiště ZKO mimo výcvikové hodiny nečleny organizace (tj. kurzista nebo čekatel) je možné pouze v doprovodu řádného člena ZKO. Tento bod nabývá platnosti od 1.1.2017.

17.   Členskou povinností psovoda je úhrada členského příspěvku a to do konce kalendářního roku na rok následující. Roční členský poplatek je 1000 Kč a 150 Kč na členskou známku. Výši poplatků za kurzy pro veřejnost stanoví výbor ZKO a seznámí s ní členskou základnu zveřejněním na webových stránkách.

18.   Každý člen by měl  odpracovat za kalendářní rok 10 brigádnických hodin.

19.   Pokud člen ZKO odpracuje všech 10 brigádnických hodin během roku, je mu snížen členský poplatek na další rok o 200 Kč.

20.   Přijímání nových členů (řádných i hostujících) se řídí Stanovami ČKS (Článek 4) a vnitřním řádem ZKO. Členem organizace se může stát zájemce, který souhlasí s dodržováním vnitřního řádu. Řádným členem se může stát psovod, který prošel Kurzem základního výcviku a požádá o členství vyplněním Přihlášky ke členství, kterou odevzdá jednateli. Členem se může stát i psovod, který neprošel Kurzem základního výcviku, ale se svým psem se účastní výcviku pokročilých, a to po ukončení tzv. čekatelství v délce 1 roku. Výbor pak rozhodne o přijetí za řádného člena ZKO.

21.   Ve finančním hospodaření vychází činnost ZKO ze zákonných ustanovení a pokynů pro hospodaření subjektů v ČKS. Individuální nároky na úhradu výdajů, souvisejících s činností pro ZKO uplatňuje žadatel předáním kompletních podkladů pokladníkovi ZKO. Finanční úhrada všech úkonů musí být předem odsouhlasena výborem ZKO, v naléhavých případech předsedou ZKO a děje se na principu hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

22.   Porušování vnitřního řádu může vést k vykázání z areálu cvičiště, při opakovaném porušování i k vyloučení člena.

23.   Právo a povinnost výboru zahrnuje plánování výcvikových akcí. V odůvodněných případěch může výbor odvolat konání akce (např. v případě nedostatečného počtu přihlášených psovodů).

24.   Výbor je  třičlenný. Náplň činnosti jednotlivých členů výboru:

·        předseda

o   zastupuje ZKO při jednání na veřejnosti či s institucemi

o   koordinuje práci členů

o   odpovídá za dodržování koncepce činnosti a dodržování normativů v rámci ZKO

o   v neodkladných záležitostech může jednat jménem ZKO a zpětně informovat výbor o provedených rozhodnutích

·        jednatel

o  vede veškerou písemnou agendu týkající se činnosti ZKO a odpovídá za její archivaci

·        pokladník

o  odpovídá za veškeré finanční hospodaření ZKO, plně se při tom řídí platnými pokyny a směrnicemi.

25.   Další členové, kteří převzali zodpovědnost za jinou činnost pro ZKO, např. výcvikář, se řídí potřebami ZKO, usneseními výboru, ev. pokyny předsedy ZKO.

 

Vnitřní řád ZKO Klecany - Kasárna byl řádně projednán a schválen na členské schůzi Základní kynologické organizace Klecany – Kasárna dne 14. 11. 2016 a jsou platné do odvolání.

 

Úpravy, doplňky a změny má právo provádět výbor ZKO.

TOPlist